Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

  • Źródło: Fotolia © piotr_roae

Vademecum dla cudzoziemców przebywających w Polsce

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców oraz Komendą Główną Straży Granicznej przygotowało broszurę zatytułowaną: „Cudzoziemcy przebywający w Polsce – Vademecum”.

Publikacja została przygotowana w odpowiedzi na wystąpienie Pani Ireny Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie "sytuacji migrantów – obywateli Unii Europejskiej, którzy  z  różnych przyczyn nie są w stanie uregulować kwestii swojego pobytu na terytorium Polski".

"Vademecum" zawiera informacje dotyczące możliwości uregulowania sytuacji prawnej przez:

  • cudzoziemców przebywających w Polsce bez wymaganych zezwoleń na pobyt oraz
  • cudzoziemców - obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i członków ich rodzin, którzy przebywają w Polsce bez dopełnienia obowiązku rejestracji.

Opracowany podręcznik odnosi się również do kwestii dobrowolnego powrotu w sytuacji, kiedy pobyt cudzoziemca nie może zostać uregulowany oraz określa sankcje jakie związane są z pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polski bez wymaganych zezwoleń. Dokument przedstawia praktyczne informacje w formie pytań i odpowiedzi (podejście krok po kroku).

"Vademecum" zawiera ponadto porady dotyczące dochodzenia roszczeń wynikających ze świadczenia pracy przez cudzoziemca  (także w przypadku braku tytułu pobytowego do przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sytuacji gdy dana osoba pracowała bez zawartej na piśmie umowy o pracę), jak również praw przysługujących migrantom zatrzymanym przez Straż Graniczną w celu prowadzenia postępowania związanego z nielegalnym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Osobną część "Vademecum" stanowi szczegółowa lista adresów i numerów telefonów do Wydziałów Spraw Cudzoziemców w Urzędach Wojewódzkich (właściwych w zakresie legalizacji pobytu), do oddziałów Państwowej Inspekcji Pracy (właściwych w zakresie pomocy cudzoziemcom, których prawa pracownicze zostały naruszone) i oddziałów Straży Granicznej.

Broszura będzie rozpowszechniona wśród jednostek samorządu terytorialnego i organów admnistracji publicznej.

do góry