Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

EASO opublikował nowy praktyczny przewodnik dotyczący najlepszych interesów dziecka w procedurach azylowych

Instrumenty prawne tworzące wspólny europejski system azylowy (CEAS) potwierdzają zobowiązanie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz CH, NO, Islandii i Liechtensteinu (państwa UE +) do oceny i przede wszystkim uwzględnienia najlepszego interesu dziecka (BIC) we wszystkich działania dotyczące dzieci. Opracowano praktyczny przewodnik dotyczący najlepszych interesów dziecka w procedurach azylowych, aby wspierać państwa UE + w wypełnianiu ich zobowiązań związanych z BIC.

 

Najlepszy interes dziecka musi być oceniany i brany pod uwagę jako podstawowa uwaga we wszystkich działaniach lub decyzjach, które go dotyczą. Obecnie jednak większość państw UE + nie ma ustalonego procesu wdrażania tego obowiązku prawnego w ramach systemów azylowych. W komunikacie do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 kwietnia 2017 r. Komisja UE wezwała agencje UE do dalszego opracowywania wytycznych i narzędzi w najlepszym interesie dziecka. Potwierdzone ustalenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu dotyczące międzynarodowych procedur ochrony dzieci potwierdziły potrzebę wskazówek, jak praktycznie wdrożyć, uwzględniając przede wszystkim najlepszy interes dziecka.
Celem tego praktycznego przewodnika jest pomoc w identyfikacji i podkreśleniu kluczowych kamieni milowych i punktów zapalnych dla realizacji najlepszych interesów dziecka. Ma to na celu wspieranie państw UE + w stosowaniu zasady najlepszego interesu i zwiększaniu gwarancji w ramach procedur azylowych dla dzieci. Państwa UE + powinny ustanowić przyjazne dzieciom procedury azylowe, które zapewnią ochronę dziecka przez całą procedurę zgodnie z prawem UE i międzynarodowym.


Praktyczny przewodnik ma na celu dostarczenie właściwym władzom krajowym wskazówek i wsparcia w zakresie wymaganych gwarancji i zabezpieczeń, które zapewnią, że najlepsze interesy dziecka będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących dziecka w ramach procedur azylowych. Jest on podzielony na pięć części, w tym przegląd terminologii; 1. tło i elementy najlepszego interesu dziecka; 2. odpowiednie gwarancje; 3. wskazówki dotyczące oceny najlepszych interesów w praktyce; oraz 4. wskaźniki podatności i ryzyka. Na koniec praktyczny przewodnik przedstawia wyczerpującą listę kontrolną, zaprojektowaną w celu zapewnienia, że ​​wszystkie kluczowe kroki są wypełniane przez odpowiedzialne władze i odpowiednio uwzględniane przy ocenie najlepszego interesu dziecka. Przewodnik uzupełnia zestaw załączników; kompilacja dokumentów politycznych i wytycznych dotyczących tego tematu oraz przegląd ram prawnych, w tym międzynarodowych, europejskich i unijnych instrumentów prawnych.


Zakres praktycznego przewodnika ogranicza się do tego, jak w pierwszej kolejności uwzględnić najlepsze interesy dziecka w procedurach azylowych, i dotyczy tylko dzieci (z rodzinami i bez opieki), które złożyły wniosek o ochronę międzynarodową lub wyraziły taką wolę. W sytuacjach, w których ścieżki proceduralne inne niż ubieganie się o ochronę międzynarodową mogą leżeć w najlepszym interesie dziecka, właściwe organy powinny zalecić odpowiednie rozwiązania (panel doradczy składający się z opiekuna, władz migracyjnych i prokuratorów zgodnie z przepisami krajowymi prawo i / lub praktyka). Ocena najlepszego interesu dziecka w celu odbioru (w rozumieniu RCD (przekształcenie)) lub innych ścieżek proceduralnych nie wchodzi w zakres niniejszego praktycznego przewodnika. Ten praktyczny przewodnik koncentruje się na procedurach azylowych. Dziecko powinno mieć możliwość podjęcia bezpłatnej i świadomej decyzji o ubieganiu się o ochronę międzynarodową. Rodzice / opiekunowie / przedstawiciele i / lub aktorzy CP mogą stale oceniać, czy realizacja wniosku leży w najlepszym interesie dziecka. Zapewnienie przestrzegania BIC wymaga współpracy między wszystkimi właściwymi podmiotami posiadającymi kompetencje w zakresie ciągłej oceny najlepszego interesu dziecka. Ochrona dzieci i ocena BIC wykraczają poza procedurę azylową, stąd potrzeba ciągłej współpracy z organami CP i innymi podmiotami w sposób całościowy, taki jak organ przyjmujący, opiekun / przedstawiciel i doradcy prawni. Praktyczny przewodnik ma na celu wsparcie operacjonalizacji wdrażania zasady najlepszego interesu w procedurach azylowych, zgodnie z dorobkiem prawnym UE i innymi właściwymi przepisami międzynarodowymi. Został opracowany przy założeniu, że w różnych państwach UE + istnieją różne praktyki i podmioty zaangażowane w najlepszy interes dziecka i to do władz krajowych należy zapewnienie, że wszystkie odpowiednie gwarancje ochrony i zabezpieczenia zostały wprowadzone poden praktyczny przewodnik został opracowany przez EASO przy wsparciu grupy ekspertów z BE, DK, FI, IE, NO i RO, a także Komisji Europejskiej, Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźcy (UNHCR) i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (Unicef). Ponadto przeprowadzono konsultacje z Komisją Europejską i państwami UE + oraz organizacjami międzynarodowymi. Jest to produkt połączonego doświadczenia, odzwierciedlający wspólny cel osiągnięcia wysokiej jakości procedur ochrony międzynarodowej. W poradniku praktycznym uwzględniono ponadto najlepsze praktyki zidentyfikowane w kontekście wsparcia EASO dla programu relokacji w EL i IT przy przeprowadzaniu oceny najlepszych interesów (BIA) dzieci kwalifikujących się do relokacji.

Praktyczny przewodnik zawiera ogólne wskazówki i może być wykorzystany jako punkt odniesienia lub źródło inspiracji do aktualizacji i / lub ulepszenia określonych standardowych procedur operacyjnych opracowanych dla dzieci na poziomie krajowym. Lista kontrolna najlepszych interesów zaproponowana w przewodniku będzie wspierać i zapewniać bieżący proces zbierania i oceny informacji. Umożliwi to osobie oceniającej sprawdzenie, czy odpowiednie informacje i zabezpieczenia zostały dostarczone z należytym uwzględnieniem ochrony danych / bezpieczeństwa. Praktyczny przewodnik może być stosowany w połączeniu z odpowiednimi przepisami UE, międzynarodowymi i krajowymi, z poszanowaniem podejścia do praw dziecka. Ponadto opracowano różne istniejące dokumenty polityczne i wytyczne dotyczące BIC, które wykorzystano przy opracowywaniu wskazówek niniejszego dokumentu dotyczących wdrażania tej zasady. Dalsze materiały referencyjne są dostępne w Polityce i wytycznych (załącznik III) niniejszego przewodnikczas procedury azylowe.

EASO  Practical guide on  the best interests  of the child in asylum procedures

 

do góry