Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Kraje Schengen potwierdzają: Nowy kodeks wizowy zostanie wdrożony od lutego 2020 r.- opłaty wizowe wzrosną do 80 €

Cudzoziemcy ubiegający się o wizę Schengen, składający wniosek o wizę od lutego 2020 r., będą podlegać nowemu kodeksowi wizowemu Schengen, który między innymi przewiduje wzrost opłat wizowych o 33,3%.

Oznacza to, że osoby ubiegające się o wizę Schengen będą musiały za złożenie wniosku uiścić opłatę w wysokości 80 EUR, a nie jak to miało miejsce dotychcas, 60 EUR.
Jednocześnie wnioskodawcy będą mogli złożyć wniosek na 6 miesięcy przed planowaną podróżą do strefy Schengen. Obecnie termin ten wynosi trzy miesiące. Najpóźniej wniosek o wizę można złożyć dwa tygodnie przed planowanym wyjazdem.
Nowy kodeks wizowy zobowiązuje również kraje członkowskie Schengen do stworzenia centrum obsługi wiz lub zatrudnienia firmy ousourcingowej w tych krajach, w których nie mają przedstawicielstwa, aby osoby ubiegające się o wizę nie musiały już podróżować do innego kraju, aby złożyć wniosek.
Zaktualizowany kodeks wizowy został przyjęty przez Radę UE w czerwcu 2019 r. i ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych, które uczestniczą w układzie z Schengen.
Nowy kodeks przewiduje również zharmonizowane podejście do wydawania wiz wielokrotnego wjazdu zwykłym podróżnym z pozytywną historią wiz na okres, który stopniowo wzrasta z 1 do 5 lat.

do góry