Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Przywrócenie biegu terminom w postępowaniach administracyjnych i sądowych

Od 23 maja 2020 r. rozpoczną swój bieg lub – w przypadku terminów, które uległy zawieszeniu – będą biegły dalej terminy w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych. Zmiany w tym zakresie były wprowadzone w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2.

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Na jej mocy uchylone zostały obowiązujące od 31 marca 2020 r. przepisy art. 15zzr i 15zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Przepisy te przewidywały m.in., że terminy w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych (w tym sądowo-administracyjnych) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii nie biegną, czyli nie rozpoczynają swojego biegu, a jeżeli zdążyły rozpocząć swój bieg, ulegają zawieszeniu. Dotyczy to między innymi  terminów na wniesienie odwołania od decyzji, wniesienia zażalenia od postanowienia wydanego w postępowaniu administracyjnym, usunięcia braków formalnych podania, złożenia wniosku o wznowienie postępowania, wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. W związku z uchyleniem wspomnianych art. 15zzr i 15zzs, terminy te rozpoczną swój bieg albo będą biegły dalej (z odliczeniem dni poprzedzających zawieszenie) od 23 maja 2020 r.

Jednocześnie należy pamiętać, że powyższe regulacje nie mają wpływu na bieg terminów na złożenie wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wiz lub okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego, terminów opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Polski oraz terminów dobrowolnego powrotu określonych w decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, terminy te zostały wydłużone do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – w zależności, który będzie obowiązywał jako ostatni.

Źródło: https://udsc.gov.pl/przywrocenie-biegu-terminom-w-postepowaniach-administracyjnych-i-sadowych/

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry