Europejska Sieć Migracyjna

Aktualności

Liberalizacja reżimu wizowego: według Komisji państwa Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego nadal spełniają wymogi

10 lipca Komisja przedstawiła sprawozdanie z oceny spełniania wymogów w zakresie liberalizacji reżimu wizowego przez Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Macedonię Północną i Serbię, a także Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Ze sprawozdania wynika, że kraje te w dalszym ciągu spełniają wymogi w zakresie liberalizacji reżimu wizowego oraz że ruch bezwizowy wciąż przynosi państwom członkowskim UE i krajom partnerskim korzyści gospodarcze, społeczne i kulturowe. Sprawozdanie koncentruje się szczegółowo na konkretnych obszarach bezpieczeństwa i migracji, w których konieczne są dalsze działania.

Migracja, azyl i zarządzanie granicami: wszystkie objęte oceną kraje w dalszym ciągu wdrażają środki mające na celu rozwiązanie problemów nielegalnej migracji oraz ochrony granic. Koordynacja między organami granicznymi oraz współpraca w zakresie readmisji i powrotów prowadzona z wszystkimi państwami Bałkanów Zachodnich i państwami Partnerstwa Wschodniego są w dalszym ciągu pozytywne. Znaczną większość obywateli krajów zwolnionych z obowiązku wizowego stanowią osoby podróżujące do UE w dobrej wierze i w legalnym celu. Niezbędne są jednak dalsze wysiłki, aby rozwiązać utrzymujące się problemy, w tym za pośrednictwem kampanii informacyjnych dotyczących praw i obowiązków związanych z ruchem bezwizowym.

Porządek publiczny i bezpieczeństwo publiczne: wszystkie kraje w dalszym ciągu wdrażały środki mające na celu zapobieganie przestępczości zorganizowanej, m.in. za pośrednictwem współpracy operacyjnej z organami ścigania państw członkowskich. Umowy dwustronne w celu wdrożenia wspólnego planu działania UE i Bałkanów Zachodnich w zakresie zwalczania terroryzmu stanowią ważny etap, jeżeli chodzi o działania dotyczące kluczowych obszarów priorytetowych, w tym zapobieganie wszelkim formom radykalizacji i brutalnego ekstremizmu oraz rozwiązanie problemów stwarzanych przez powracających zagranicznych bojowników terrorystycznych i ich rodziny. Konieczne są jednak dalsze starania, aby rozwiązać problemy dotyczące bezpieczeństwa, których źródło stanowią wyzwania związane z przestępczośią zorganizowaną.

Sprawozdanie stanowi wypełnienie zobowiązania Komisji do monitorowania ciągłości w spełnianiu wymogów liberalizacji reżimu wizowego przez państwa trzecie oraz do składania sprawozdań w tej sprawie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co najmniej raz w roku. Zobowiązanie to wynika z założeń przyjętego w marcu 2017 r. wzmocnionego mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego. Dzisiejsze sprawozdanie jest trzecim sprawozdaniem w ramach mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego. Pierwsze takie sprawozdanie ukazało się w grudniu 2017 r., a drugie – w grudniu 2018 r. 

Dane z tego sprawozdania odnoszą się do roku kalendarzowego 2019 oraz do pierwszej połowy 2020 r. Ogółem, system ruchu bezwizowego osiągnął założony cel: zacieśniły się kontakty międzyludzkie między państwami Bałkanów Zachodnich i państwami Partnerstwa Wschodniego a UE, w tym kontakty z diasporami w państwach członkowskich, zwiększyły się możliwości rynkowe i zakres wymiany kulturalnej, a obywatele krajów zwolnionych z obowiązku wizowego uzyskali możliwość lepszego poznania UE. Ocena kryteriów odnoszących się do liberalizacji reżimu wizowego ma zastosowanie do państw, które pomyślnie zakończyły dialog w sprawie liberalizacji reżimu wizowego zgodnie z odpowiednimi planami działania i harmonogramami, tj. do niektórych z państw Bałkanów Zachodnich i państw Partnerstwa Wschodniego. W sprawozdaniu skoncentrowano się na obszarach, w których w celu osiągnięcia trwałego postępu konieczne są dalsze działania. Ruch bezwizowy dla obywateli Czarnogóry, Serbii i Macedonii Północnej został wdrożony w grudniu 2009 r. Dla obywateli Albanii oraz Bośni i Hercegowiny ruch bezwizowy umożliwiono od końca 2010 r. W Mołdawii przepisy umożliwiające ruch bezwizowy weszły w życie w kwietniu 2014 r., w Gruzji w marcu 2017 r., a na Ukrainie w czerwcu 2017 r.

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_20_1327

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry