Europejska Sieć Migracyjna Polskie akty prawne - Baza wiedzy -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Baza wiedzy

Polskie akty prawne

W polskim prawodawstwie problematyka migracji uregulowana jest wielu aktach prawnych różnego rzędu.

Do podstawowych aktów, które odnoszą się do kwestii migracji i azylu można zaliczyć:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 

Wśród pozostałych aktów prawnych warto wymienić m.in.: 

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry