Europejska Sieć Migracyjna Nasz dorobek, czyli czym się zajmujemy - Nasz dorobek -

Nawigacja

Europejska Sieć Migracyjna

Nasz dorobek

ANALITYKA I BADANIA

Realizujemy badania na temat wybranych zagadnień związanych z migracją i azylem, w tym:

  • studia tematyczne - zawierają analizę porównawczą wybranych zagadnień migracyjnych będących przedmiotem zainteresowania decydentów unijnych oraz krajowych. Krajowe studia badawcze przedstawiają informacje dostępne na poziomie danego państwa UE, natomiast  raporty podsumowujące (przygotowane na podstawie wkładów krajowych) prezentują przegląd danego zjawiska w całej UE.
  • roczne raporty polityczne (Raporty nt. realizacji polityki w zakresie migracji i azylu) informują o najważniejszych zmianach politycznych i prawnych, jak również o debatach publicznych w obszarze migracji i azylu w danym roku, w tym o sposobie oraz harmonogramie wdrażania prawodawstwa unijnego. Zawierają również aktualne dane na temat trendów i statystyk w zakresie migracji, azylu, nielegalnych przepływów migracyjnych oraz powrotów. Na podstawie opracowań krajowych tworzone jest roczne unijne sprawozdanie podsumowujące, które dokonuje przeglądu sytuacji w zakresie migracji i azylu na szczeblu UE.

TWORZENIE SIECI KONTAKTÓW

Tworzymy i rozwijamy Krajową Sieć Migracyjną gromadzącą wszystkich najważniejszych aktorów działających w obszarze migracji i azylu w danym państwie, którzy wspierają nas poprzez dzielenie się posiadanymi informacjami i udzielanie wsparcia w trakcie realizowania wybranych badań i opracowywania raportów krajowych. Okazją do spotkań członków należących do Krajowej Sieci Migracyjnej są organizowane dwa razy do roku konferencje.

 

 

 

 

WYMIANA INFORMACJI

  • udostępniamy informacje na temat ustawodawstwa krajowego, publikacji, statystyk, danych kontaktowych pozostałych KPK ESM oraz członków krajowej sieci zainteresowanym odbiorcom,
  • współtworzymy publikowany co kwartał Biuletyn ESM, który zawiera przegląd wydarzeń w obszarze migracji zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym, w tym także na temat ostatnio opublikowanych statystyk migracyjnych i azylowych,
  • współtworzymy internetowy Słownik ESM i Thesaurus (zawierający terminologię azylową i migracyjną), który został opracowany w celu zapewnienia większej  porównywalności danych gromadzonych na szczeblu krajowym przez poszczególne KPK, próbując niwelować potencjalne nieporozumienia czy nieścisłości w przedstawianiu zjawisk migracyjnych, wynikające ze stosowania terminologii krajowych,
  • koordynujemy prace krajowych ekspertów wchodzących w skład Grupy Ekspertów Europejskiej Sieci Migracyjnej do spraw Powrotów,
  • udzielamy odpowiedzi dotyczące Polski na zadawane w ramach Europejskiej Sieci Migracyjnej zapytania doraźne (Ad hoc Queries),
  • aktualizujemy informacje dotyczących Polski umieszczane na Portalu Imigracyjnym UE.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry