Europejska Sieć Migracyjna

Zmiana statusu imigracyjnego oraz celu pobytu

Celem raportu jest dokonanie analizy porównawczej istniejących możliwości i warunków zmiany statusu pobytowego w Polce oraz wpływu, jaki ewentualna zmiana ma na zakres praw przyznanych cudzoziemcowi. W wielu krajach UE brak jest bowiem systematycznie gromadzonych i publikowanych informacji na ten temat. Badanie ESM jest zatem próbą odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie. 

W Polsce kwestie związane z możliwością zmiany celu pobytu cudzoziemca nie były jak dotąd szeroko dyskutowane na forum debaty publicznej oraz w gronie ekspertów zajmujących się kwestiami migracji do Polski. W niewielkim stopniu poruszano tę kwestię wyłącznie w kontekście studentów zagranicznych oraz zakresu, w jakim mogą oni prowadzić działalności gospodarczej po zakończeniu studiów i zmianie celu pobytu, a także w kontekście absolwentów polskich uczelni, którzy poszukują w Polsce pracy. Wynikiem rozważań na ten temat było dokonanie niezbędnych zmian w prawie.

Przepisy obowiązującej ustawy o cudzoziemcach w sposób elastyczny umożliwiają cudzoziemcom uzyskanie kolejnego zezwolenia pobytowego (bez konieczności wyjazdu do kraju pochodzenia) w przypadku zmiany okoliczności stanowiących powód pobytu na terytorium Polski. W większości przypadków, cudzoziemiec nie jest zobligowany do wyjazdu z Polski, pod warunkiem złożenia nowego wniosku o udzielenie zezwolenia pobytowego w odpowiednim terminie (co najmniej ostatniego dnia swojego legalnego pobytu).

Zmiana statusu pobytowego w Polsce jest możliwa w przypadku zdecydowanej większości typów zezwoleń. Jedyne ograniczenia w tym zakresie wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do dyrektyw migracyjnych. 

do góry