Europejska Sieć Migracyjna

Konferencje Krajowej Sieci Migracyjnej

Wspólna konferencja Europejskiej Sieci Migracyjnej i Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencja jest wspólnym przedsięwzięciem Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej oraz Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie obędzie się 22 lutego 2018 roku w Warszawie.

Temat konferencji dotyczy bilateralnych traktatów o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy zawartych przez Polskę i poszczególne państwa ościenne (Niemcy, Czechy, Słowację, Ukrainę, Białoruś, Litwę, Rosję) od końca zimnej wojny aż do czasów współczesnych. Celem będzie analiza następstw implementacji traktatów dobrosąsiedzkich, zawartych po 1990 r., zarówno dla Polski, jak i dla państw ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów wynikających z ich realizacji. Ocenie poddane będą również perspektywy dalszej dwustronnej współpracy. Zbadana zostanie geneza (uwarunkowania historyczne, tj. przed 1990 r.) wzajemnych relacji oraz zidentyfikowane zostaną współczesne wyzwania w różnych obszarach dla w/w państw, zwłaszcza kwestie bezpieczeństwa, migracji, mniejszości narodowych i inne.

Zakładana na potrzeby badań hipoteza opiera się na założeniu, że dwustronna współpraca Polski i państw ościennych po 1990 r. wynika przede wszystkim z regulacji zawartych w dwustronnych traktatach dobrosąsiedzkich, które kształtują formy i kierunki tej współpracy. Główne pytania badawcze dotyczą, po pierwsze, tego, jakie są najbardziej aktualne problemy i wyzwania związane z implementacją traktatów. Po drugie, w jakich głównych wymiarach traktaty są realizowane, a w których nie widać postępów realizacji bądź są one niezadawalające? Po trzecie, jakie rysują się perspektywy dla dalszej dwustronnej współpracy na bazie traktatów i czy traktaty straciły walor aktualności?

Data konferencji: 22 lutego 2018 r.

Miejsce konferencji: Gmach MSWiA, ul. Batorego 5, sala konferencyjna im. W. Stasiaka, 4 piętro

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry