Europejska Sieć Migracyjna

Seminaria i spotkania w kraju i za granicą

Prague Process

Debata: 'The EU’s New Pact on Migration and Asylum'

Najnowszą inicjatywą realizowana pod auspicjami Procesu Praskiego będzie debata pt. „Nowy pakt UE w sprawie migracji i azylu: jaka rola współpracy międzynarodowej?”.

Nowy pakt obejmuje trzy główne obszary prac: wymiar zewnętrzny - skupiony na wzmocnionym partnerstwie z krajami pochodzenia i tranzytu; solidne zarządzanie zewnętrznymi granicami UE; a także stanowcze, ale sprawiedliwe przepisy wewnętrzne zapewniające solidarność państwom członkowskim znajdującym się pod presją. Pakt został pomyślany jako znacznie skuteczniejszy i bardziej wszechstronny system zarządzania, który zapewnia skuteczność solidarności w praktyce oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów związanych z migracją - czy to poza UE, czy w jej obrębie.

Debata zaplanowana na dzień 22 października 2020 roku skupi się na zewnętrznym wymiarze paktu i możliwych sposobach jego operacjonalizacji [link rejestracyjny].

Szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie Prague Process

 

 

 

 

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Europejska Sień Migracyjna
Finansowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji Unii Europejskiej
do góry